V košíku nejsou žádné položky.

Součet: 0,- Kč

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Reklamační řád EUROLIFT CZ s.r.o. (platné pro elektronické obchodování prostřednictvím stránek www.euroliftcz.com)


1. Základní ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b zákona 89/2012 občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.1 Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je EUROLIFT CZ s.r.o. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel, a je-li kupujícím spotřebitel, okamžik převzetí zboží od dopravce. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství,…).

1.2 Prodávající přejímá záruku za to, že dodané zboží není postiženo vadami, které by mařily nebo podstatným způsobem snižovaly jeho cenu nebo způsobilost k smluvně předpokládanému účelu. Ručení za vady se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které vznikly v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání, nevhodných provozních prostředků, jakož i podmínkami, které nejsou smlouvou předpokládány.

1.3 Ručení za následky vad zaniká v důsledku event. neodborného zacházení, neodborně provedených změn a zahájení provozu ze strany kupujícího nebo třetích osob.

1.4 Platné jsou pouze písemné reklamace doručené včas prodávajícímu.

1.5 Prodávající se zavazuje dle vlastní volby odstranit vady na jím dodaném zboží nebo dodat nové zboží, pokud tyto vady prokazatelně vznikly následkem chybné konstrukce, špatného materiálu nebo vadného provedení ještě před momentem přechodu rizik a kupující tyto vady řádně reklamoval, tj. neprodleně je písemně oznámil s jejich podrobným popisem. Pokud oprava i náhradní dodávka dopadne neúspěšně, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

1.6 Díly, které prodávající za účelem opravy vymontuje a nahradí novými, přecházejí do vlastnictví prodávajícího.

1.7 U zboží, které je dodáno jako použité, nepřísluší kupujícímu ohledně prodávajícím udaných vad a takových vad, se kterými musel kupující počítat, žádná záruční práva.


2. Délka záruky

2.1 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj, dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba pro kupujícího spotřebitele je obecně 24 měsíců*. Záruční doba pro kupující, kteří nejsou spotřebitelé (kupující s IČ), je 12 měsíců, baterie 6 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena u každého zboží. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty.

2.2 Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem. *Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


3. Záruční podmínky

3.1 Kupující, který není spotřebitelem, je povinen a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@euroliftcz.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.3 Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího EUROLIFT CZ s.r.o., 5. května 2629, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, popř., je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou).

3.4 Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, reklamační protokol, který naleznete zde: reklamační protokol a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující.

3.5 Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.6 Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejich funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

3.7 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s návodem k provozu.

3.8 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno.

c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

f) zboží, které bylo upravováno kupujícím (mechanické zásahy do konstrukce zboží, nátěry, svařování, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy

g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

3.8 Zboží předané k reklamaci bude zkoumáno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

3.9 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.


4. Způsob vyřízení reklamace

4.1 Je-li kupujícím spotřebitel:

Shoda s kupní smlouvou

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její pravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věcí nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrně. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.2 Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem (kupující s IČ):

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Závěrečná ustanovení

Předcházející odstavce definitivně upravují záruční povinnosti prodávajícího. Jiné záruční nároky kupujícího jsou vyloučené, zejména takové, které se týkají náhrady škod, které nevznikly na daném předmětu samy. To neplatí, pokud k nim došlo na straně prodávajícího úmyslně či z hrubé nedbalosti.


Tyto Záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 09. 01. 2023