V košíku nejsou žádné položky.

Součet: 0,- Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné záruční podmínky

Tyto všeobecné záruční podmínky jsou nedílnou součástí právně-obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a jsou dále upřesněny záručními podmínkami pro jednotlivé obchodní případy. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., § 2165 v případě že se jedná o osobu odlišnou od podnikatele, pokud se jedná o vztah s podnikatelem, postupuje se při reklamaci podle § 2099 a násl. Občanského zákoníku s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. Na použité zboží se žádná zákonná záruka nevztahuje, pokud ji prodávající sám dobrovolně neposkytne. Kupující má právo uplatnit reklamaci pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo dodáno prodávajícím.

1. Záruční doba

Firma EUROLIFT CZ s.r.o. poskytuje záruku na dodávané produkty ve lhůtách sjednaných v konkrétním obchodním případě. Pro servisní služby to je lhůta šest, devět a dvanáct měsíců. Základní záruční lhůta na námi prováděné servisní a dílenské práce je šest měsíců. U zákazníků, kteří mají s naší firmou uzavřenu servisní smlouvu, je to u techniky DESTA a BELET – devět měsíců, dvanáct měsíců pak u servisních a dílenských oprav ostatních značek. Záruka na dodávané náhradní díly je šest měsíců. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

Vady, které je možno zjistit při převzetí zboží, reklamuje kupující ihned v předávacím protokolu. U ostatních vad zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za tyto vady zboží neprodleně po jejich zjištění, a to písemným sdělením na adresu prodávajícího.

Po dobu záruky musí být prováděna výrobcem stanovená řádná denní údržba a musí být prokazatelně prováděny výrobcem předepsané záruční servisní prohlídky (viz návod k provozu a obsluze).

V záruční době je kupující povinen s dostatečným předstihem ke stanovenému počtu Mth pro předepsanou servisní prohlídku, objednat u servisního střediska provedení servisních prohlídek a výměny náplní ve lhůtách stanovených v servisní knížce. O provedených servisních prohlídkách vede kupující dokumentaci, kterou předloží servisní organizaci prodávajícího v případě, že uplatňuje opravu v záruční době.

Nedodržení výše uvedených povinností má za následek ztrátu nároku na záruku a tím na bezplatné provedení záručních oprav.

Náklady na provedení výrobcem předepsaných prohlídek v záruční době hradí kupující dle ceníku vydaným servisním střediskem prodávajícího pro příslušný rok.

S výjimkou vad nepochybně způsobených vadou materiálu či vadou montáže se záruka nevztahuje na náhradní díly podléhající běžnému opotřebení (např. pneumatiky, brzdová obložení, řemeny, pojistky, hnací a vodící kola, žárovky, kontakty, kryty světel, čepy náprav a podobné díly podléhající opotřebení v rámci běžného provozu), na poškození vzniklá nesprávnou údržbou nebo nedodržením pokynů pro obsluhu zařízení, havárií a zásahy vyšší moci. Prodávající rovněž neručí za vady vzniklé u strojů s elektrickým pohonem v důsledku použití nesprávného nabíjecího zařízení, nesprávného způsobu nabíjení a za závady vzniklé nesprávnou obsluhou a údržbou.

V případě použitého vozíku se záruka dále nevztahuje na akumulátor.

Na veškeré vady způsobené kupujícím nebo třetími osobami neodbornými zásahy nebo manipulací, mechanickým nebo chemickým poškozením, provozem na nerovných plochách, nedodržením záručních podmínek, včetně vad způsobených provozem v podmínkách, které neodpovídají popisu v příslušné technické dokumentaci, se nevztahuje záruka a tyto vady budou odstraněny servisní organizací firmy EUROLIFT CZ s.r.o. nebo organizací jí pověřenou na náklady kupujícího. Příčinu vzniku vady posoudí odborný pracovník servisní organizace.

V případě, že je kupující v prodlení s platbou nákladů za provedené servisní prohlídky, může servisní středisko prodávajícího odmítnout provedení servisní prohlídky nebo již rozpracovanou zakázku, popřípadě záruční opravu nedokončí. Neprovedení servisní prohlídky na základě prodlení kupujícího dle tohoto odstavce má za následek ztrátu záruky.

Záruční doba počíná ode dne fyzického převzetí předmětu smlouvy, tj. potvrzením na předávacím listě.

2. Místo reklamace

Místem reklamace je ve většině případů pracoviště u zákazníka. Jen ve výjimečných případech může být místem reklamace prodejní sklad náhradních dílů v místě provozovny fy EUROLIFT CZ s.r.o. v ulici 5.května 2629, D.K. n/Labem,. Má se za to, že v místě reklamace se projedná vada na dodaném zboží nebo servisní opravě a na tomto místě také dojde k vyřízení reklamace, tj. opravě, předání náhrady, výměně zboží apod.

3. Způsob reklamace

Kupující reklamuje zboží na základě nákupního dokladu ze skladu, montážního výkazu ze servisního zásahu, faktury nebo kupní smlouvy. Závada musí být specifikována co nejpřesněji. Způsob reklamace náhradních dílů, servisních služeb nákupu manipulační nebo čistící a úklidové techniky je v každém případě písemný – e mail, fax nebo dopis. Pokud zákazník reklamuje zboží osobně ve skladu, je předpokládáno, že si opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace.

4. Odstranění vady

V době záruky zajistí firma EUROLIFT CZ s.r.o. nebo jí pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek řádně používán. Firma EUROLIFT CZ s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného dílu nebo náhradou stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

5. Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo v případech, kdy se výrobek používá k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k provozu a obsluze. Záruka rovněž zaniká, pokud je na výrobku proveden zásah nezpůsobilou a neoprávněnou osobou. Záruku na nové nebo repasované technice nelze uznat v případě, pokud se prokazatelně, prostřednictvím prodávajícího, tj. firmy EUROLIFT CZ s.r.o., neprovádí předepsané kontroly dle ČSN 268805 – viz. servisní knížka. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou. Pokud je výrobní číslo vadného produktu nečitelné nebo chybí-li zcela, taktéž nelze uznat opravu jako záruční. Záruka se nevztahuje na náhradní díly dodané kupujícím. Firma EUROLIFT CZ s.r.o. neručí za poškození či škody vzniklé v důsledku včasného neodstavení stroje z provozu